Ändamål och verksamhetsområde.

§ 1

Föreningen har till ändamål att befrämja utvecklingen i Matteröds socken. Detta skall ske genom att:

* Verka för att landsbygden hålls levande.

* Bevara och utveckla traditioner, natur- och kulturmiljö.

* Främja idéer kring och utveckling av:

nya verksamheter och hantverk,

kulturliv och boendemiljö,

jord- skogsbruk och naturvård,

bygdens fysiska, sociala och ekonomiska resurser.

* Byalagets styrelse verkar som ett serviceorgan för byalagets medlemmar

och är behjälplig med stöd och myndighetskontakter i frågor som berör de boende i socken.

 

Medlemskap

§ 2

Medlemmar är samtliga boende i Matteröds socken.

Styrelsen.

§3

Byalagets ärende handhas av en styrelse bestående av ordföranden jämte sex övriga ledamöter samt två suppleanter. Dessa utses vid ordinarie årsmöte med byalaget. Ordförande väljs av årsmötet medan styrelsen inom sig utser vice ordförande, kassör och sekreterare.

§ 4

Styrelsen sammanträder minst tyra gånger per år och är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande.

§ 5

Styrelsen företräder i alla avseenden föreningen, ansvarar för dess verksamhet och verkställer mötenas beslut. Vidare skall styrelsen till mötena inkomna med förslag till årets verksamhet. Ordföranden är föreningens officielle representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad. i ordförandes frånvaro träder vice ordföranden i denna plats. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter efter styrelsens bestämmande, dock bör nedanstående uppgifter tillkomma kassörens respektive sekreteraren.

Sekreteraren:

att föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden.

att registrera och förvara inkomna skrivelse.

att att om ordföranden icke annorlunda bestämmer, underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa.

att upprätta förslag till styrelsen årsberättelse.

Kassören:

att uppbära avgifter avgifter till, och verkställa utbetalningar från föreningen.

att föra fullständig kassabok över föreningens räkenskaper.

att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning.

Som firmatecknare fungerar ordföranden och kassören var för sig.

§ 6

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

 

 

Möten

§ 7

Matteröds Byalag avhåller ordianarie årsstämma i andra veckan i februari, samt extra möten vid behov. tidpunkt och plats bestäms av styrelsen och annonseras i lokalpressen (Norra Skåne) samt genom anslag på därför avsedda platser i socknen.

§ 8

Rösträtt tillkommer samtliga skrivna i Matteröds socken som under året uppnått en ålder av lägst 15 år. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt. Icke röstberättigade deltagare i mötet har yttranderätt men icke förslagsrätt.

§ 9

Mötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande.

§ 10

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomna:

1. Fråga om mötets behöriga utlysande.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera prottokollet.

4. Styrelsens berättelser.

5. Revisorernas berättelser.

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

7. Val av:

a/ Ordföranden, tillika styrelsen ordförande, för en tid av ett år.

b/ Tre styrelseledamöter för en tid av två år.

c/ Två styrelsesuppleanter för en tid av ett år.

d/ Två revisorer för en tid av ett år.

e/ Två revisorssuppleanter för en tid av ett år.

f/ Tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år. ( i detta val får styrelsen ledamöten ej deltaga).

8. Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnat förslag från röstberättigad medlem senast fjorton dagar före mötet.

 

Verksamhets- och räkskapsår samt Revision.

§ 11

Verksamhetsåret omfattar tiden mellan två ordinarie årsmöten.

§ 12

Räkenskapsåret omfattar tiden 1 jan. till 31 dec. Räkenskaperna tillhandahålls revisorerna senast trettio dagar före ordinarie årsmöte.

§ 13

Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under den sistförflutna räkenskapsperioden samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast sju dagar före ordinarie årsmöte.

Beslut.

§ 14

Beslut fattas genom acklammation eller avgörs genom votering. Alla beslut bekräftas genom klubbslag.

§ 15

Beslut i fråga av ekonomisk natur får icke fattas om frågan inte varit upptagen i föredragningslistan för mötet.

Stadgefrågor.

§ 16

Förslag om ändring av dessa stadgar får endast vid ordinarie årsmöte upptas till avgörande. För godkännande av dylika förslag erfordras beslut vid två på varandra följande ordinarie årsmöten av minst två tredjedelar av vid mötena närvarande röstberättigade medlemmar.

Byalagets upplösning.

Fråga om upplösning av Matteröds Byalag får endast vid ordinarie årsmöte upptas till avgörande. För godkännande av dylikt förslag erfordras beslut vid två på varandra följande årsmöten av minst två tredjedelar av vid mötena närvarande röstberättigade medlemmar. Beslut om upplösning skall innehålla föreskrifter om användning av Matteröds Byalag eventuella ekonomiska eller övriga tillgångar.